תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר drdabour.com ( להלן “האתר” ). הסכם משתמש זה ( להלן “הסכם”) הוא הסכם בין האתר וכל משתמש (להלן “משתמש”) המסדירים את השימוש שלך באתר. אנא קרא\י הסכם זה בקפידה לפני השימוש באתר זה. על ידי שימוש באתר, את\ה מסכים לתנאים של הסכם זה. בגישה לאתר, את\ה מסכים שקראת, הבנת ומסכים\ה לתנאי הסכם זה ומסכים\ה לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. אם אינך מסכים\ה עם תנאים אלה, את\ה לא יכול\ה לקנות הסחורות והשירותים שלנו, אז אנא קרא\י בעיון את התנאים אלה לפני הרכישה.

אתר זה אינו מיועד לספק אבחון, טיפול ואינו מחליף ייעוץ רפואי. מוצרים, שירותים, מידע ותכנים אחרים באתר, לרבות מידע שעשוי להיות מסופק באתר באופן ישיר או באמצעות קישורים לאתרים אחרים, מסופקים אך ורק למטרות אינפורמטיביות.

1) מבוא:

הקונה מסכים לתנאים שנקבעו בהסכם הצדדים זה (“ההסכם”), עם כל מה שנוגע למוצרים, שירותים ומידע המוצג דרך האתר. הסכם זה הוא חוזה בין החברה לבין הקונה, וגובר על כל הסכמים, חוזים והתחייבויות קודמים או אחרים, ומתאר את כל מה שקשור לסחורות, שירותים ומידע המסופקים באמצעות האתר. הקונה מסכים לבדוק ולקבל הסכם זה כדי לרכוש מוצרים או שירותים באתר.

2) זכויות היוצרים:

תוכן אתר מוגן בזכויות יוצרים, כולל הסימנים המסחריים המצורפים ואחרים (כולל, אך לא מוגבל לקניין רוחני). ארגון, האיסוף, עיבוד, המרה דיגיטלית ופעילויות אחרות הקשורות בשימוש בחומרים, כמו גם העתקה, הפצה, שימוש או פרסום על ידי הרוכש התוכן המלא או כל חלק מהאתר אסור.

3) עריכה, מחיקה ושינוי

החברה ד”ר דבור בע”מ (להלן החברה) שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך, להסיר או להתקין באתר כל מידע, כמו גם ההסרה או התקנה של כל סחורות או שירותים למכירה. החברה רשאית לשנות הסכם זה, או את מחירי מוצרים ושירותים, עם הודעה לקונה אם הוא נקבע בהסכם השירות, ועלולה להפסיק או לשנות סעיפים או כל האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. שינוי של הסכם זה ייחשב תקף לאחר פרסומו באתר ויחול על עסקות נכנסו לאחר יום פרסומו.

4) זכויות סירוב

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את המכירה של סחורות ושירותים, ולהסדיר את הגישה לרכישת טובין או שירותים.

5) פיצוי:

הקונה מסכים לשפות, להגן ולתמוך בעמדתה של החברה והספקים, השותפים ומעניקי הרישיון בטוחים מכל וכל אחריות, הפסדים, תביעות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר הקשורים להפרה של הקונה של חוזה או לשימוש זה באתר שלה.

6) הגבלת העברת זכויות לאדם אחר:

זכותו של הקונה להשתמש בשירות, זו היא זכות אישית אינה ניתנת להעברה לאדם אחר או ארגון ומוגבלת לתנאים שנקבעו על ידי החברה או חברת האשראי של הקונה.

7) אחריות מוגבלת:

סחורות ושירותים, תוכן, כמו גם שירותים הניתנים באמצעות שירותים אחרים הניתנים באופן בלעדי “כמות שהוא” וגם ” זמין”. קונה המסכים לתנאי ההסכם, ישתמש במוצרים ושירותים המוצגים באתר בתוך רק לשימוש המיועד שלהם, ורק בתקופה שנקבעה לכל מוצר או שירות כאמור בתיעוד עבור מוצר או שירות זה או באתר זה. כל האחריות, מפורשת, משתמעת, או אחרת (כולל, אך לא מוגבל לויתור על כל אחריות מרומזת לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת). אחריות המרבית ובלעדית של החברה מסיבה כלשהי בפני הרוכש הוא הפיצוי חד פעמי מוגבל לסכום ששולם על ידי הלקוח לרכישה של טובין או שירותים הספציפיים. חברה וכל אחד מהשותפים, סוחרים או ספקיה אינו אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי (נזקים והפסדים בעסקים ובכלל, אובדן הכנסה, הוצאות התדיינות או דומה, נזקים ועלויות), לא משנה אם הם התבססו על הפרת חוזה, הפרת אחריות, רשלנות, כתוצאה משימוש במוצר או שירות או בדרך אחרת, גם אם קודם נודע על האפשרות של נזקים כאמור. הגבלת נזק שתוארה לעיל – תנאים מהותיים של חוזה הרכישה בין החברה לבין הקונה. אתר זה, סחורות ושירותים לא צריכים להיחשב ללא הגבלות כאלה. חוקי המדינה וחלקם עשויים להיות מיושמים לגבי אחריות מוגבלת. כל תביעה אפשרית נערכת בבית המשפט של ישראל במחוז הצפון.

8) שימוש במידע:

החברה שומרת לעצמה את הזכות, והקונה מסמיך חברה, לשימוש בכל המידע בנוגע לשימוש של רוכש באתר וכל המידע הנמסר על ידי הקונה, בהתאם לחוקים החלים.

9) ביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל משתמש עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך וכן בפרק זמן של 7 ימים נוספים מעבר למועד האספקה המשוער, או הפרה מהותית אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר החברה למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם; קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, ישיבו לרשות ד”ר דבור באמצעות הדואר או באחד מסניפי החברה לאחר תיאום טלפוני עם נציג ד”ר דבור.  במקרה של מסירת המוצר באחד מסניפי ד”ר דבור יש לקבל אישור בכתב מד”ר דבור למסירת המוצר ולהמציא את האישור האמור ביחד עם המוצר בסניף החברה כפי שתואם . הוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

10) תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה

דע לך: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית ד”ר דבור לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר ד”ר דבור למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם בתוספת תשלום בעבור דמי משלוח אשר לא יושבו ללקוח בכל מקרה.
תנאי לביטול העסקה לפי סעיף זה הוא שהמשתמש השיב לד”ר דבור במסירה אישית או בדואר רשום, במשרדה הרשום במען: ד”ר דבור בע”מ ת.ד 1042 כפר בית ג’אן מיקוד 24990, את המוצר שרכש באריזתו המקורית מבלי שהמוצר נפתח ומבלי שנעשה במוצר שימוש כלשהו.

11) אחר

הסכם זה ייחשב רק בצורה שבו הוא פורסם באתר זה, שיושם ויפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל פעולה של הקונה המתייחסת לטענותיו חייבת להתבצע תוך ארבעה עשר ימים (14) לאחר כל רכישה שבוצעה באתר או הקונה מוותר על כל תביעותיו. כל הפעולות חייבות להתבצע בגבולות האמורים בסעיף 8. את תוכנו של הסכם זה יצוין בצורה מובנת, כך שהמשמעות שלה היא לא פחות שווה ערך לשני הצדדים. אם חלק כלשהו של הסכם זה אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יש להביא לציות לחוק באופן שישקף את הכוונות המקוריות ואינטרסים של שני הצדדים.החלקים הנותרים יישארו בתוקף מלא. אם כל דבר הקשור לאתר או לחברה הוא בקונפליקט או סתירה להסכם זה, הסכם זה הוא בעדיפות. אם החברה לא תוכל לבצע את ההוראה של הסכם זה לרוכש בכל צורה שהיא, אינו נחשב לשחרורו של תנאי כזה או פטור מהזכות לבצע הוראה כזו.

×
דילוג לתוכן